Општи услови на транспортната берза

За користење на доставените од нас услуги, треба да се запознаете со општите услови за користење на системот \"Меѓународна Транспортна Берза\"

ОПШТИ УСЛОВИ
І. Основни одредби:
Актуелните ОПШТИ УСЛОВИ ги регулираат односите помеѓу Сопственикот на системот www.nakliyeborsası.com и КОРИСНИЦИТЕ, кои ги користат услугите;

1. Сопственик на системот - www.nakliyeborsası.com

2. www.nakliyeborsası.comпретставува веб базиран систем за административно пребарување и понуда на товари во цела Европа, нарекуван подолу заради краткост - Системот;

3. Поими, изкористени во општите услови и системот:
- Акаунт за достап- корисничко име и лозинка, добиени после регистрацијата.
- Регистрација - користење на регистрационен формулар, во кој се содржани актуелните општи услови и потребната лична и фирмена информација, неопходна за нормално функционирање на системот.
- Корисник е секое правно лице (фирма или организација), кое поседува акаунт.
- Услуги- севкупноста од дозволени дејства и информации, до кои корисниците имаат достап.
- Товар- стока за превоз.
- Известување - известување на корисниците по SMS или Е мail за објава на нови дневни товари, или на товари, за кои постои претходен интерес;

4. Регистрација
- на регистрација подлежи секоја фирма или организација, која има желба да работи со Системот;
- регистрацијата се состои од пополнување на регистрационен формулар, во кој се содржани Актуелните општи услови и потребната лична и фирмена информација;

5. Право на достап
- право на достап има секој корисник со собствен акаунт во Системот;

6. Пребарување - корисниците на системот можат да извршуваат пребарување по следнитепараметри :
- Пребарување по релација на товар;
- Раширено пребарување кое предлага комплетна деталност.

7. Објавување на товар- Објавувањето на товар се врши преку пополнување на формулар за Објавување на товар, така што корисниците cе должни да ги пополнат сите полиња маркирани како задолжителни. Објавен товар без пополнети задолжителни полиња не се обработува од системот.

8. Цени за достап :
Услугите на Каргоагент се платени. Сите нови фирми, кои имаат желба да го користат системот, имаат на располагање 15 дневен гратис период, во кој можат да ги разгледаат и користат предложените услуги.

9. Членовите во процесот на регистрација се должни да достават потполни и точни лични податоци , податоци за правниот статус, како и други информации,кои се бараат во регистрациониот формулар.

10. Сопственикот на Системот се обврзува дека нема да ги користи или достави на трети лица добиените информации од корисниците, како и нивните лични податоци, без нивна предходна согласност, осим ако тоа не е регулирано с нормативната разпоредба.

11. Сопственикот на Системот не сноси одговорност, доколку дојде до прекид во програмската или техничката поддршка на други оператори по Интернет и/или на телекомуникационите врски во и/или надвор од државата, поради што корисникот не може целосно или делимично да ги користи понудените услуги.

12. Сопственикот на Системот има право едностранно и без претходна најава да го прекине достапот до понудените услуги, ако корисникот врши злоупотреба. Под тоа се подразбира:
1.1. Утовар на нереални товари;
1.2. Нарушување на Интернет етиката или причинување на штета на трети лица, поврзани преку Интернет или други мрежи; загрозување на правата и угледот на трето лице; распирување на омраза и позив кон насилство; издавање на материјали и пораки, кои представуваат Трговска тајна;
1.3. Изпраќање на непожелна пошта от типот Spam, Junk mail, Newsgroups cross-pointing, Multiple-posting или Usenet spam;
1.4. Обид за достап до ресурси со туѓи права и лозники со цел за сопствена корист или прибавување на информација;
1.5. Извршување на дејствија, кои можат да бидат квалификувани како планирана саботажа или шпиунажа, повредување или нарушување на системи или информативни масиви;
1.6. Изпраќање на Тројански коњи, вируси или системи за далечинска контрола, реметење на нормалната работа на останатите корисници на Системот;
1.7. Какви и да е дејства, кои можат да се квалификуваат како престап или административно нарушување според законот.

13. Сопственикот на системот не носи никаква одговорност, вклучително и финансиска, пред КОРИСНИКОТ за :
1.1. Загуби, изгубена добит и други директни или индиректни штети причинети на КОРИСНИКОТ како резултат на користење / некористење на услугите на Системот од неговата држава;
1.2. Неспособност на КОРИСНИКОТ да користи секоја поединечна Услуга;
1.3. Претензии од трети лица кон КОРИСНИКОТ за време или по повод користење на Услугите;
1.4. За разпространување на пораки преку Интернет со нецензуирани или увредливи текстови и/или цртежи, на религиозна, верска или политичка основа.
1.5. Сопственикот на Системот го задржува правото во случај на неопходност да може да ги промени cтруктурата,правилата и условите за користење на истиот, заради што не е должен однапред да ги обавести корисниците.

Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti GDPR Opšta regulativa o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno General Data Protection Regulation (u daljem tekstu GDPR) je novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU. Iz toga proizilazi da će svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke EU građana morati da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU. Sajt Kargoagent koristi vase licne podatke, IP adresu, brauzer. Vasi podaci se cuvaju u nasoj bazi 5 godina. Takodje, cuvamo sve ponude koje ste objavili za godinu dana unazad, kao I vase objave na forumu I prepiske izmedju samih korisnika na forumu. Ukupan broj poruka koje se pamte je 1 243 503. Za praćenje mrežne statistike možemo koristiti i servise poput Google Analytics. U tom slučaju Google na vaš računar postavlja tzv. kolačić trećeg lica (third-party cookie). Takav kolačić postavlja se i kada koristimo Google mape. Vasi podaci se mogu koristiti jedino od strane drzavnih organa I institucija na njihov zahtev. Svaki korisnik treba da bude upoznat sa svojim pravima koja su: 1. Jedna od osnovnih ideja vodilja prilikom donošenja GDPR-a bila je da građani povrate kontrolu nad svojim podacima. Tako su kompanije u posedu ličnih podataka kao i do sada dužne da svoje korisnike obaveste o načinima na koje njihove podatke koriste, da im omoguće uvid u podatke, dostave kopiju, ili izmene netačne podatke. Jedna od novina je i takozvano “pravo na zaborav” (right to be forgotten) koje postojeće pravo na brisanje podataka prilagođava stvarnosti interneta u kojima se naši podaci konstantno objavljuju i dele. Slično je i sa pravom na prenosivost podataka (data portability) koje podrazumeva da će kompanije koje se bave analitikom ličnih podataka svojim korisnicima na zahtev morati da dostave sve podatke o njima u mašinski čitljivom formatu, kako bi ti podaci mogli da se koriste i za druge usluge. • 2. Lice nadležno za zaštitu podataka o ličnosti (data officer) • 3. Predstavnik u EU • 4. Evidencije o obradi podataka o ličnosti • 5. Odgovarajuće tehničke i organizacione mere za zaštitu podataka • 6. Privatnost po dizajnu i Privatnost po pravilu (Privacy by design & Privacy by default) • 7. Bezbednost podataka • 8. Prijave bezbednosnih incidenata • 9. Procena uticaja na privatnost (Privacy Impact Assessment)Достапно на Google Play