;شماره بار مبدا بارگیری UA اوکراین 01 Kyiv, مقصد تخلیه بار IQ عراق Zakho. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله