;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 66 Yozgat, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 58 Sivas. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله