بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه به بلغارستان

پیشنهاد حمل و نقل بین المللی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 11 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Tekirdag
۵۹۴۰۰ Hayrabolu

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بلغارستان / Shumen
۹۷۰۰ Shumen


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 5 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۷-۰۶-۳۰

:مجموع فاصله ۳۳۳ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1306321تاریخ بارگیری 15.09.2018از Turkey-59400-Tekirdag Hayrabolu بهBulgaria-9700-Shumen Shumen

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play