;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 54 Sakarya, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 15 Burdur. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله