;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 50000 Nevşehir, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 42770 Kulu. کامیون: 13.60 platform

بستن

:مجموع فاصله