;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 46 K.Maraş, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 42 Konya. کامیون: تانکر مخصوص

بستن

:مجموع فاصله