;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 43 Kutahya, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 34050 Eyüp. کامیون: تانکر مخصوص

بستن

:مجموع فاصله