;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 41 Izmit, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 80750 Kadirli. کامیون: 13.60 platform

بستن

:مجموع فاصله