;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 41 Izmit, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 32 Isparta. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله