;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 41 Izmit, مقصد تخلیه بار RO رومانی 30 Timişoara. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله