;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 41 Izmit, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین 72000 Zenica. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله