;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 39 Kirklareli, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 52 Ordu. کامیون: تانکر

بستن

:مجموع فاصله