;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 38 Kayseri, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه 1000 Skopje. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله