;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 34 Istanbul, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 42 Konya. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله