;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 31 Antakya, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 33 Mersin. کامیون: short trailer

بستن

:مجموع فاصله