بار برای حمل و نقل داخلی ترکیه

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 8 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

ترکیه / Edirne
۲۲۸۰۰ Keşan

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

ترکیه
۱۰ Balıkesir


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کمپرسی

وزن: 20 ton

Type: Bulk

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۸-۱۷

:مجموع فاصله ۳۰۸ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2125356تاریخ بارگیری 08.11.2019از Turkey-22800-Edirne Keşan بهTurkey-10-Balıkesir

لیست افراد

Turkey

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play