;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 16 Bursa, مقصد تخلیه بار IR ایران Bazargan. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله