;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 15 Burdur, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 55 Samsun. کامیون: short trailer

بستن

:مجموع فاصله