;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 11300 Bozüyük, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین 71000 Sarajevo. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله