;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 09 Aydin, مقصد تخلیه بار RO رومانی 01 Bucharest. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله