;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 09 Aydin, مقصد تخلیه بار BG بلغارستان 50 Veliko Turnovo. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله