;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 06 Ankara, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 34 Istanbul. کامیون: کانتین بغلدار

بستن

:مجموع فاصله