;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 01 Adana, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 20 Denizli. کامیون: تانکر مخصوص

بستن

:مجموع فاصله