;شماره بار مبدا بارگیری TR ترکیه 01 Adana, مقصد تخلیه بار BG بلغارستان 63 Haskovo. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله