;شماره بار مبدا بارگیری CH سوئیس 90 Sankt Gallen, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین Bosnia and Herzegovina. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله