;شماره بار مبدا بارگیری CH سوئیس 30 Bern, مقصد تخلیه بار AL آلبانی Albania. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله