;شماره بار مبدا بارگیری RS صربستان 35250 Paraćin, مقصد تخلیه بار RS صربستان 21235 Temerin. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله