;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 70 Bitola, مقصد تخلیه بار BG بلغارستان 40 Plovdiv. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله