;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 1000 Skopje, مقصد تخلیه بار RO رومانی 227246 Bistriţa. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله