;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 1000 Skopje, مقصد تخلیه بار PL لهستان 60-001 Poznań. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله