;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 10 Skopje, مقصد تخلیه بار SK اسلواکی Slovakia. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله