;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 10 Skopje, مقصد تخلیه بار RS صربستان Serbia. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله