;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 10 Skopje, مقصد تخلیه بار NL هلند Netherlands. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله