;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 10 Skopje, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه 70 Bitola. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله