;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 10 Skopje, مقصد تخلیه بار DE آلمان Germany. کامیون: کانتین چادری با ارتفاع ۳ متر

بستن

:مجموع فاصله