;شماره بار مبدا بارگیری MK مقدونیه 10 Skopje, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین Bosnia and Herzegovina. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله