;شماره بار مبدا بارگیری IT ایتالیا 43 Parma, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه 1000 Skopje. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله