;شماره بار مبدا بارگیری GR یونان 540 15 Thessaloniki, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه 1484 Bogdanci. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله