;شماره بار مبدا بارگیری DE آلمان 44 Dortmund, مقصد تخلیه بار TR ترکیه 41 Izmit. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله