;شماره بار مبدا بارگیری DK دانمارک 7100 Vejle, مقصد تخلیه بار AL آلبانی 1001 Tiranë. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله