بار برای حمل و نقل داخلی کرواسی

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 7 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

کرواسی / Varaždin
۴۴۳۳۰ Novska

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

کرواسی / Rijeka
۵۳۲۰۲ Perušić


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۸-۲۲

:مجموع فاصله ۲۸۷ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2120722تاریخ بارگیری 07.11.2019از Croatia-44330-Varaždin Novska بهCroatia-53202-Rijeka Perušić

لیست افراد

Croatia

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play