;شماره بار مبدا بارگیری HR کرواسی 23000 Zadar, مقصد تخلیه بار AL آلبانی 40 Shkoder. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله