;شماره بار مبدا بارگیری HR کرواسی 10 Zagreb, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه Macedonia. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله