;شماره بار مبدا بارگیری BG بلغارستان 6000 Stara Zagora, مقصد تخلیه بار RO رومانی 010 Bucureşti. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله