بار برای حمل و نقل داخلی بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 5 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بوسنی و هرزگوین / Bihać
۷۷۰۰۰ Bihać

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین / Mostar
۸۸۲۴۰ Posušje


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 1 ton

Type: On Pallets

طول: 2

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۴-۰۷

:مجموع فاصله ۲۵۱ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1859772تاریخ بارگیری 26.06.2019از Bosnia and Herzegovina-77000-Bihać Bihać بهBosnia and Herzegovina-88240-Mostar Posušje

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play