;شماره بار مبدا بارگیری BA بوسنی و هرزگوین 77000 Bihać, مقصد تخلیه بار BA بوسنی و هرزگوین 88240 Posušje. کامیون: کانتین چادری

بستن

:مجموع فاصله