بار برای حمل و نقل داخلی بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 3 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بوسنی و هرزگوین / Tuzla
۷۵۰۰۰ Tuzla

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین / Banja Luka
۷۸۰۰۰ Banja Luka


جزئیات کامیون

Shipment: Fulltruck load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 24 ton

Type: On Pallets

طول: 13.6

حجم:


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۱۲-۱۶

:مجموع فاصله ۱۷۱ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 2309452تاریخ بارگیری 03.03.2020از Bosnia and Herzegovina-75000-Tuzla Tuzla بهBosnia and Herzegovina-78000-Banja Luka Banja Luka

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play