بار برای حمل و نقل داخلی بوسنی و هرزگوین

پیشنهاد حمل و نقل داخلی برای حمل و نقل بار به روز شده در بورس حمل و نقل قبل از 11 ماه ها

این پیشنهاد تغییر پیدا کرده و یا دیگر موجود نیست


مبدا بارگیری

بوسنی و هرزگوین / Sarajevo
۷۱۰۰۰ Sarajevo

تاریخ بارگیری: بارگذاری می شود


مقصد تخلیه بار

بوسنی و هرزگوین / Zenica
۷۲۰۰۰ Zenica


جزئیات کامیون

Shipment: Partial load

کامیون: کانتین چادری

وزن: 2 ton

Type: On Pallets

طول: 8

حجم: 60 cub.


اعتبار این پیشنهاد

:اعتبار تا ۱۳۹۸-۰۵-۲۹

:مجموع فاصله ۷۱ km.
نقشه
سوال

سوال برای پیشنهاد № 1961320تاریخ بارگیری 14.08.2019از Bosnia and Herzegovina-71000-Sarajevo Sarajevo بهBosnia and Herzegovina-72000-Zenica Zenica

لیست افراد

Bosnia and Herzegovina

اطلاعات در مورد شرکت منتشر شده مناقصه تنها برای کاربران ثبت نام از بازار حمل و نقل قابل مشاهده است. ببینید که چه کسی این پیشنهاد شده، با نام کاربری و رمز عبور خود را و یا ثبت نام در سایت.

ثبت نام
ورودGet it on Google Play