;شماره بار مبدا بارگیری BA بوسنی و هرزگوین 71 Sarajevo, مقصد تخلیه بار MK مقدونیه 10 Skopje. کامیون: کانتین یخچالی

بستن

:مجموع فاصله